Kategorie

Jak nakoupit?

Obchodní podmínky od 2. 11. 2020

Obchodní podmínky e-shopu www.krmimmasem.cz

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

Název: Ing. Hana Mikolášová Rumlová
Sídlo: U Staré pošty 745, Frýdek - Místek, 738 01

Provozovna: Dobratice 61, 73951

IČ: 76015203

DIČ: CZ8456295089

Telefon: +420 602 556 134
Email: info@krmimmasem.cz

Číslo účtu: 2500211559/2010

(dále jen prodávající či provozovatel)

.

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.krmimmasem.cz upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.krmimmasem.cz a to prostřednictvím webového rozhraní. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je uzavřena v českém jazyce.

.

II. Vymezení pojmů

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

.

III. Uzavření kupní smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem [ Potvrzuji objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Kupní smlouva při nákupu v tomto internetovém obchodu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky, kupující obdrží automatický email o probíhá příprava, potvrzení o přijetí objednávky má podobu emailu potvrzení objednávkyZásilka na cestě znamená odeslání objednávky;předání přepravci. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce , ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu info@krmimmasem.cz nebo přes telefonní číslo prodávajícího +420 775 740 641 takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží (dopravné). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v seznamu zboží uvedeném na internetové stránce tohoto internetového obchodu. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

.

IV. Cena zboží, přepravy a platební podmínky

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak (např. Doprava zdarma při nákupu nad určitou částku) 

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jako variabilní symbol použijte číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby předem převodem, prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Do zásilek prodávající vkládá paragon. Fakturu zasílá prodávající na žádost kupujícího na email uvedený v objednávce.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 

V. Přeprava a dodací lhůta

Většinu zboží máme skladem a zasíláme do 2 pracovních dnů. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 7 dnů od přijetí objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že prodávající není schopen zboží odeslat do 7 dnů, informuje neprodleně kupujícího. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupující platit při převzetí, běžet dnem po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího – potvrzení objednávky.. Dodací lhůta u zboží, které je placeno převodem z účtu na účet, začíná běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající podle kupní smlouvy je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, prodávající neručí za kvalitu dodaného zboží, nebude akceptována reklamace a částka za nepřevzatou zásilku v případě dobírky bude soudně vymáhána viz bod VII. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Cena dopravy zde: https://www.krmimmasem.cz/index.php?id_cms=1&controller=cms

V případě nevhodně(špatně) zadaného způsobu dopravy vůči charakteru zboží, v rozporu s popisem u každého způsobu dodání nebo špatně zvoleného zavážkového místa si prodávájící vyhrazuje právo změnit způsob dopravy na nejvhodnější způsob dopravy s ohledem na charakter zboží nebo zavážkové místo. Prodávající bude akceptovat zadaný způsob platby (Platba hotově bude v případě zaslání spedicí změněna na dobírku, Platba dobírkou bude v případě rozvozu vlastními vozy změněna na platbu hotově) .

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@krmimmasem.cz. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Prodávající je povinen vrátit peníze do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a zboží zaslat zpět nejlépe v den odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebitele dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli zaslal. Prodávající není však povinen vrátit peníze dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal. Kupující dostane zpět peníze v hodnotě kupní ceny zboží a nákladů na nejlevnější dopravu k němu. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. mražené výrobky).

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VII. Smluvní pokuty, úrok z prodlení a nepřevzetí zásilky

V případě, že kupující bude v prodlení se splněním povinnosti uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu řádně a včas, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky. Smluvní strany sjednávají pro případ, že se kupující ocitne v prodlení se splněním povinnosti zaplatit sjednanou kupní cenu po dobu delší než 7 dní ode dne splatnosti daňového dokladu – faktury, závazek kupujícího uhradit prodávajícímu vedle smluvního úroku z prodlení také smluvní pokutu ve výši 200 Kč. Sjednaná smluvní pokuta se stane splatnou desátý den ode dne jejího vyúčtování prodávajícím.

V případě, že kupující nepřevezme zásilku zboží a tím dojde k jejímu poškození, jedná se o jednoznačné porušení uzavřené kupní smlouvy a zákazník je povinen zaplatit prodávajícímu vyúčtovanou kupní cenu dodávaného zboží v plné výši, úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky a smluvní pokutu ve výši 200 Kč. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to jak ve výši kryté smluvní pokutou, tak ve výši přesahující smluvní pokutu.

Dále prohlašuji, že jsem ujednání obsaženém v čl. VII Smluvní pokuty, úroky a nepřevzetí zásilky porozuměl/a a s jeho aplikací v případě porušení povinností kupujícího z této kupní smlouvy bezvýhradně souhlasím.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Například koupě zboží s krátkou trvanlivostí či zboží po expiraci. 
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka) 24 měsíců není li uvedeno jinak. Krmiva jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze a nevztahuje se na ně záruční doba 24 měsíců. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. 

Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit e-mailem, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému. V žádném případě nám zboží nezasílejte předem bez našeho potvrzení. Taková zásilka námi nebude přijata. Neposílejte vrácené zboží na dobírku, takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Doporučujeme vrácené zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu.

Jantarové obojky:

Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:
- vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením
- vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením
- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce. Spotřebitel má možnost podat návrh prostřednictvím online formuláře dostupného na internetových stránkách https://adr.coi.cz/cs

IX. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2.11.2020

 

Ve Frýdku-Místku  dne 2. 11. 2020, Ing. Hana Mikolášová Rumlová


Heureka – ověřeno zákazníky